Skip to content

O mnie

Badania naukowe i publikacje

Nazywam się Łukasz Gawiński

Jestem absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku, którą ukończyłem w 2006 roku. Swoją ścieżkę edukacji rozpocząłem w 2000 r  kiedy ukończyłem z wyróżnieniem Liceum Ogólnokształcące w Iławie o profilu matematyczno – fizycznym. Następnie podjąłem studia stacjonarne na kierunku Lekarskim w Gdańskiej Akademii Medycznej. 

<br><br><br><br><br><br>Dr. Łukasz GawińskiDr. Łukasz Gawiński

 

W 2005 r zdobyłem I nagrodę w kategorii Najlepsze Koło Studenckie Trójmiasta w prestiżowym konkursie o nagrodę „Czerwonej Róży” . W 2006 roku zostałem wybrany najlepszym studentem mojej macierzystej uczelni, a następnie zdobyłem  II nagroda w kategorii Najlepszy Student Trójmiasta w konkursie o nagrodę „Czerwonej Róży”. W 2006 roku ukończyłem Wydział Lekarski z wyróżnieniem, jednocześnie zostałem uhonorowany medalem: ”PRIMUS INTER PARES” dla najlepszego studenta Akademii Medycznej w Gdańsku w roku akademickim 2005/2006, stając się jednocześnie 44 członkiem elitarnego klubu zrzeszającego osoby, które zostały nagrodzone tym medalem od początku istnienia uczelni. Po studiach odbyłem staż podyplomowy w klinikach Akademii Medycznej w Gdańsku. Po pomyślnym zdaniu Lekarskiego Egzaminu Państwowego rozpocząłem swoja pracę kliniczną w Klinice Kardiologii i Elektroterapii Serca Akademii Medycznej w Gdańsku na stanowisku młodszego asystenta. W latach 2006 – 2009 pracowałem także jako redaktor medyczny i  tłumacz języka angielskiego w znanym wydawnictwie medycznym Via Medica w Gdańsku.

Od 09.2010 moja droga zawodowa jest związana z Oddziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego i Kardiologii Inwazyjnej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu. Od początku mojej pracy moje zainteresowania kliniczne skupiały się na kardiologii inwazyjnej. Od 2010 roku pracuje w Pracowni Hemodynamiki, gdzie wykonuje szereg zabiegów z zakresu kardiologii interwencyjnej (zabiegi koronarografii oraz angioplastyki wieńcowe zarówno w stabilnej chorobie niedokrwiennej  jak i w zawale serca ).

W 2014 roku uzyskałem Certyfikat Samodzielnego Diagnosty Kardiologii Inwazyjnej, zaś w 2016 Certyfikat Samodzielnego Operatora Kardiologii Inwazyjnej. Od 2016 roku dyżuruje w Pracowni Hemodynamiki pełniąc ostry dyżur zawałowy. W latach 2009 -2015 realizowałem program szkolenia specjalizacyjnego w zakresie kardiologii i po zdaniu Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego uzyskałem w 2015 roku tytuł Specjalisty Kardiologii. Jestem aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Asocjacji Interwencji Sercowo Naczyniowych. Corocznie biorę udział w międzynarodowych warsztatach z zakresu kardiologii interwencyjnej: Warsaw Course on Cardiovascular Interventions, New Frontiers in Interventional Cardiology workshop (NFIC) w Krakowie, a także w indywidualnych szkoleniach i warsztatach z zakresu angioplastyk wieńcowych bifurkacji i zastosowania rotaablacji wieńcowej. Polem moich zainteresowań zawodowych jest głównie prewencja chorób układu krążenia oraz choroba wieńcowa, a szczególnie ostre zespoły wieńcowe (zawał mięśnia sercowego). Do innych moich zainteresowań klinicznych należy medycyna ratunkowa oraz intensywna terapia kardiologiczna.

Publikacje

Praca Naukowa

Już podczas III roku studiów rozpocząłem intensywną działalność naukową w Studenckim Kole Naukowym przy Katedrze i Zakładzie Fizjologii AMG oraz SKN przy I Klinice Chorób Serca. Od początku przewodnim tematem moich badań stały się schorzenia układu sercowo-naczyniowego. Przeprowadzałem badania eksperymentalne dotyczące patofizjologii takich schorzeń jak nadciśnienie tętnicze oraz regulacji autonomicznej układu krążenia przy współudziale reaktywnych form tlenu (tak zwanych wolnych rodników). Badania te zaowocowały już podczas studiów  dość znacznym dorobkiem naukowym, na który obecnie składa się 8 publikacji pełnotekstowych, w tym współautorstwo w 3 pracach opublikowanych w czasopismach z listy filadelfijskiej (IF=5,07;  1.686, 1.863), 38 streszczeń opublikowanych w czasopismach recenzowanych (12), materiałach  konferencji naukowych (26). W ciągu swojej pracy uzyskałem aż 9 nagród i wyróżnień, w tym 5 nagród na konferencjach naukowych, m.in. prestiżową nagrodę „Professor Popinigis Award” przyznaną przez międzynarodowe jury za najciekawszą prezentację plakatową na konferencji „Progress in Biomedical Science”. Uczestniczyłem także w kilkunastu konferencjach naukowych w polskich i zagranicznych ośrodkach naukowych, wygłaszając własne prelekcje między innymi w Krakowie, Berlinie i Leiden. Za swoją pracę zostałem wyróżniony listem gratulacyjnym i nagrodą rektora Akademii Medycznej w Gdańsku za działalność naukową. Za pracę poświeconą ocenie aktywności biologicznej nowych analogów strukturalnych bradykininy i ich roli w patogenezie i leczeniu nadciśnienia tętniczego zdobyłem Zespołową Nagrodę kolejno Drugiego oraz Pierwszego Stopnia Rektora Akademii Medycznej w Gdańsku.

Publikacje pełnotekstowe:

 1. Labuda-Dawidowska O, Wierzba T.H, Sobolewski D., Kowalczyk W, Sleszynska M, Gawinski L, Plackowa M, Slaninova J, Prahl A: „New bradykinin analogues substituted in positions 7 and 8 with sterically restricted 1- aminocyclopentane- 1- carboxylic acid” J. Pept Sci. 2006 Nov 27;12(12):775-779 IF- 1.863
 2. Labudda-Dawidowska O, Wierzba T.H, Prahl A, Kowalczyk W, Gawiński L, Plackowa M, Slaninova J, Lampek B: „ New Bradykinin Analogues Modified In the C-Terminal Part with Sterically Restricted 1-Aminocyclohexane-1-carboxylic Acid” J. Med. Chem., 48 (25), 8055-8059, 2005 IF-5,07
 3. Labuda-Dawidowska O, Wierzba T.H, Sobolewski D. Sleszynska M, Gawinski L, Plackowa M, Slaninova J, Prahl A: New bradykinin analogues acylated on the N-terminus: effect on rat uterus and blood pressure. Acta Biochim Pol. 2007;54(1):193-8.  IF- 1.863
 4. Łukasz Gawiński, Tomasz H. Wierzba: „Wpływ Histydyny na zmienność rytmu serca u szczura” Ann. Acad. Med. Gedan., 2006, 36, 53-61
 5. T.H.Wierzba, T.Borkowski, Ł.Gawiński: Do antioxidants play with heart rate variability? Proceedings Ist  International Conference: Progress in Biological Sciences, 11-18
 6. T. H. Wierzba, Ł. Gawiński, J. Chorążewicz: Modulatory effect of tempol on vascular tone of isolated rat arteries. Proceedings Ist  International Conference: Progress in Biological Sciences, 45-53
 7. T.H.Wierzba, Ł.Nowakowski, W.Ziółkowski, Ł.Gawiński, T.Borkowski, J.Chorążewicz, J.J.Kaczor: Effect of a six-week treadmill training on heart mitochondria of spontaneously hypertensive rats. Proceedings Ist  International Conference: Progress in Biological Sciences, 60-69
 8. T.H.Wierzba, W. Ziółkowski, T. Borkowski, Ł.Gawiński, J.Chorążewicz, J.Nowak, S.Swirydowicz, J.J.Kaczor: Effect of chronic tempol administration on endurance capacity and respiration of the skeletal muscle mitochondria of spontaneously hypertensive rats (SHR). Proceedings Ist  International Conference: Progress in Biological Sciences, 84-97Streszczenia opublikowane w czasopismach recenzowanych:

 1. Łukasz Gawinski, Juliusz Chorążewicz, Tomasz H. Wierzba:„Niekorzystny wpływ Histydyny na zmienność rytmu serca (HRV) u szczura” X Sympozjum Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Kiekrz 20-22 X 2005. Kardiologia Polska 2005; 63: 4 (supl.2),s. 387
 2. Tomasz H. Wierzba, Juliusz Chorążewicz, Łukasz Gawiński, Łukasz Nowakowski, Krzysztof Malinowski: „ Złożony profil działania drobnocząsteczkowego antyoksydanta o właściwościach dysmutazy ponadtlenkowej w układzie krążenia u szczura”. XII Sympozjum Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Serock 11-13 października 2007, Kardiologia Polska 2007
 3. Łukasz Gawiński, Juliusz Chorążewicz: „Wpływ wyłączenia mechanizmów wolnorodnikowych na reakcje wazomotoryczne układu izolowanych tętnic krezkowych szczura” Przegl. Lek. 2004,61,supl.1, 54.
 4. Łukasz Gawiński, Wiesław Ziółkowski , Artur Nurczyk , Juliusz Chorążewicz, Tomasz Borkowski, Tomasz H. Wierzba: „ Respiratory function of the heart of hyperetensive NO-deficient rats” 5th Parnas Confrence Molecular Mechanism of Cellular Signaling, Kijów 2005,; Ukr. Biochem. J.; 2005,77, 2, str.173
 5. Łukasz Gawiński, Łukasz Nowakowski, Juliusz Chorążewicz: „Ocena wpływ wymiatacza wolnorodnikowego –  tempola na dynamikę zmian ciśnienia tętniczego podczas  pojedynczego cyklu serca u szczura.” Przegl. Lek. 2006,63,supl.2, 47.
 6. Juliusz Chorążewicz, Łukasz Gawiński, Agata Walczak, Aleksandra Durtan: „Wpływ tempola na wytwarzanie rodnika ponadtlenkowego po niedokrwieniu tętnic krezkowych szczura” Przegl. Lek. 2006,63,supl.2, 54.
 7. Tomasz Borkowski, Łukasz Gawiński, Tomasz H. Wierzba: „ Potency of Ascorbic Acid to inflict cardiovascular regulation” 5th Parnas Confrence Molecular Mechanism of Cellular Signaling, Kijów 2005,; Ukr. Biochem. J.; 2005,77, 2, str.173
 8. Juliusz Chorążewicz, Łukasz Gawiński: „Angiotensyna1-7 jako modulator skurczu tętnic krezkowych szczura”. Przegl. Lek. 2004, 61, supl.1, 50.
 9. Kamila Karol, Łukasz Gawiński, Łukasz Skorupa: ” Zatrucia etanolem wśród młodzieży szkolnej- zagrożenie realne czy fikcja?” Przegląd Lekarski” 2007/64/suplement 1 str. 63, pozycja 249
 10. 10. Łukasz Gawiński, Juliusz Chorążewicz, Tomasz H. Wierzba :” Korzystny wpływ treningu wytrzymałościowego na wydolność fizyczną i czynność mitochondriów serca u szczurów z nadciśnieniem tętniczym uwarunkowanym niedoborem tlenku azotu” X Zjazd Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, Kraków 5-7 pażdziernika  2006, Nadciśnienie tętnicze , 2006, 10, 5
 11. 11. Tomasz Borkowski, Łukasz Gawiński: „Ocena wymiatacza wolnych rodników tlenowych w układzie krążenia przy użyciu analizy widmowej zmienności rytmu serca”; Przegl. Lek., 2004, 61, supl. 1, 51
 12. 12.Tomasz.H. Wierzba, Tomasz Borkowski, Łukasz Gawiński: „Drobnocząsteczkowe antyoksydanty jako modulatory zmienności rytmu serca (HRV) u szczura”. IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, Warszawa, 21-23 październik 2004, Nadciśnienie Tętnicze, 2004, 8, 21, P8
Loading...